Coll i Vehi, 97

Descripció

_

Actuació parcial sobre façana i baranes. Arrebossat amb morter de cal i aplicació de pintura de silicat.

Data

_

Genero 2017

Categoria

_

Façanes
Descobreixi en què el podem ajudar