Alcantara, 14-16

Descripció

_

Repicat del 100% de la façana i posterior tractament amb monocapa raspat. Canvi d'ancoratges de baranes i pintat de les mateixes.

Data

_

Gener 2017

Categoria

_

Façanes
Descobreixi en què el podem ajudar